<< Made's Warung Kuta - 老二的店 09:00-24:00 >>

華人市場對於Made's Warung的評價很高,因為比較少這種有當地風味,但 價位不高的餐廳,儘管這幾年這種餐廳如雨後春筍般地開張,但Made's Warung仍然是值得一嚐的餐廳 (09:00-24:00)

<< Made’s Warung Kuta – 09:00-24:00 >>

 

Made發音唸–>馬day,在Bali是排行老二的意思(也就是當你在街上喊Made, 只要是老二的都會回應你), Warung是小餐館的意思, Made’s Warung台灣翻譯成老二的店.

早期,華人市場對於Made’s Warung的評價很高,因為比較少這種有當地風味,但 價位不高的餐廳,儘管這幾年這種餐廳如雨後春筍般地開張,但Made’s Warung仍然是值得一嚐的餐廳

Kuta總店位在Jalan Pantai Kuta路上

 

https://madeswarung.com/kuta